Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 21. září 2023, 20:49
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Rádio Blaník                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer

-  Zákl. charakteristika
-  Historie
-  Příroda
-  Flora
-  Fauna
-  Neživá příroda
-  Tereza Smrčinová: Jan Dismas Zelenka.
-  Monografie Jan Dismas Zelenka
-  Vladimír Hirsch: J.D.Zelenka - opomíjený génius
-  František Lego: Zlaté doly v Roudném u Blaníka.
-  Ing. Václav Zemek: Historie zlatodolu Roudný.
-  Emanuel Salomon
-  Prameny
Fauna

Krajina v okolí Louňovic pod Blaníkem je bohatá na nejrůznější živočišné druhy.

Ze savců jsou zajímavé různé druhy netopýrů – např. netopýr velký, netopýr vodní, netopýr černý, netopýr večerní a netopýr ušatý. Pozorovat netopýry při jejich shánění potravy můžeme za letních večerů snadno přímo v centru Louňovic v okolí kostela, kde se vyskytují početná hejna nebo nad hladinou louňovických rybníků. Z dalších savců stojí za zmínku vydra říční, která je běžná na Blanici a jejích přítocích. Ostrůvkovitě na chladnějších a vlhčích staništích
se vyskytuje hraboš mokřadní, vzácně myška drobná, jejíž latinský název "micromys minutus" je velice půvabný stejně jako tento malý tvoreček. Místy nalezneme rejsce černého. Na několika málo místech se vyskytuje jezevec lesní. Běžné jsou drobné šelmy lasice kolčava a hranostaj.

V okolí Louňovic byly zjištěny desítky druhů ptáků, v lesích např. hnízdí ořešník kropenatý, holub doupňák, sluka lesní, žluva hajní, strakapoud prostřední, ťuhýk šedý, lejsek bělokrký a krkavec velký.

Na polích můžeme pozorovat křepelku polní nebo koroptev polní.

Z ptáků, jejichž život je spjat s vodními toky nebo plochami se vyskytují ledňáček říční, potápka malá, slípka zelononohá nebo rákosník obecný.

Na loukách můžeme potkat hnízdící čeky chocholaté, bramborníčky hnědé či lindušky luční. Na tahu se vzácně vyskytuje dudek chocholatý,

Z dravých ptáků se vyskytuje např. moták pochop, jestřáb lesní nebo krahujec obecný.

Na lidské stavby jsou vázáni vlaštovka obecná a rorýs obecný.

V noci nás mohou vylekat puštík obecný, sýc rousný nebo naše největší sova výr velký. Můžeme se setkat i s naší nejmenší sovou, kulíškem nejmenším, který se ozývá jednoduchým písknutím.

Obojživelníků nalezneme kolem 10 druhů, nejčastěji se můžeme setkat se skokanem hnědým, zelenými skokany, rosničkou zelenou a kuňkou obecnou. Z čolků je nejčastější čolek obecný. Nově byl zjištěna i blatnice skvrnitá v býkovických rybnících.

-


- Z plazů se můžeme setkat nejčastěji s ještěrkou obecnou a slepýšem křehkým. Vzácně můžeme zastihnout i zmiji obecnou, ještěrku živorodou a užovkou hladkou, kterou si můžeme snadno splést se zmijí. Jediným bezpečným znakem pro rozlišení
užovky hladké a zmije obecné je tvar zorničky - užovka hladká má zorničky kulaté, zmije obecná svisle protažené.

- Na snímku je užovka hladká.


Ryb se nachází minimálně 16 druhů, včetně bioindikačně významné vranky obecné. Z kruhoústých je nutné zmínit výskyt kriticky ohrožené mihule potoční v některých přítocích Blanice.

Vodní bezobratlí jsou zastoupeni všemi třemi našimi druhy velevruba (velevrub malířský, velevrub tupý a velevrub nadmutý). Mezi vzácné druhy měkkýšů na Blanici patří i drobná početná škeblička hrachovka obrácená a kružník severní.

Ze suchozemských plžů se vyskytuje hrotice obrácená, vrásenka pomezní, zuboústka sametová a vrkoč horský.

Pestrá je společnost motýlů od babočky kopřivové přes batolce duhového až po otakárka ovocného.

-


Rovněž vážek zde nalezneme řadu druhů - zajímavá je u tekoucích vod klínatka obecná, klínatka vidlitá a páskovec kroužkovaný. U stojatých vod stojí za zmínku šídlatka hnědá, šidélko kopovité a vážka jasnoskvrnná.

-

V okolí Louňovic se vyskytují vzácné druhy brouků - např. střevlík Cychrus attenuatus, z mandelinek druhy Plateumaris affinis, Cryptocephalus rufipes, Smaragdina flavicollis a z nosatců např. Nanophyes sahlbergi nebo Magdalis carbonaria. Pozoruhodný je ojedinělý nález dvou krasců Agrilus convexicollis (u tohoto druhu doposud nebyly známy larvy a jejich první popis je založen na materiálu ze zdejší lokality Ostrov) a Agrilus sinuatus.

-

Neobyčejná je bohatost druhů pavouků (přes 200 druhů). Vyskytuje se zde mj. jediný vodní pavouk světa vodouch stříbřitý a černožlutě pruhovaný křižák pruhovaný. Ze síťokřídlých zástupců hmyzu se vyskytuje mimo jiné mravkolev Euroleon nostras a strumičník zlatooký. K vzácným druhům blanokřídlého hmyzu lze přiřadit drvodělku Xylocopa valga a dále druhy Sphecodes albilabris nebo Hoplocampa chrysorhoea. Na několika místech byla pozorována moucha bráněnka měnlivá.

-

Zajímavá je i velká početnost vodní ploštice hlubenky skryté, naší jediné vodní ploštice, která dýchá kyslík přímo z vody.

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional